10 en 11 juni 2016
Het tentfeest van Woubrugge!

Huisreglement Schippersfeest

1. Legitimatie is verplicht!

2. De organisatie behouden haar het recht voor en verlenen dit recht aan de beveiliging om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen. Indien daarom gevraagd dient de bezoeker deze te tonen. (Kopieën worden niet geaccepteerd).

3. Alleen bezoekers van vijftien jaar en ouder met een geldig toegangsbewijs mogen zich op het evenementen terrein bevinden

4. Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering.

5. Personen die weigeren door de controle te lopen worden geweigerd.

6. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

7. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.

8. Het bezit van slag, steek, vuur, verlammingswapens is verboden.

9. Na 01.00 uur wordt het evenemententerrein afgesloten voor entree, desondanks in het bezit zijnde van een geldige toegangskaart.

10. Het is niet toegestaan drugs (soft en/of harddrugs) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken.

11. Het is verboden goederen te verhandelen in of rond het terrein.

12. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

13. De parkeerplaats mag alleen gebruikt worden om te parkeren, het is verboden zich op de parkeerplaats op te houden. Dit in verband met diefstal uit auto’s en het dealen van drugs.

14. De publieksruimte en de toiletten mogen enkel gebruikt worden voor het doel waar ze bestemd voor zijn.

15. Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

16. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd.

17. Het is niet toegestaan de tent en andere materialen te beklimmen.

18. Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.

19. Agressie (ook mondeling), bedreigingen en vernielingen van goederen zijn verboden.

20. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht de portiers in te schakelen en niet zelf op te lossen.

21. Bij beschadigingen en vernielingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie en of vernieuwingskosten.

22. Het is niet toegestaan eigendommen van stichting Schippersfeest mee naar buiten te nemen, hieronder vallen ook restanten van drank en voedsel.

23. Consumpties kunnen alleen worden betaald met aan de muntenbalie verkrijgbare consumptiebonnen.

24. . Er is op geen enkele manier restitutie mogelijk op aangeschafte toegangskaarten en consumptiebonnen.

25. De organisatie en/of personen die voor deze werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die bezoekers kunnen ondervinden.

26. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en /of zoekraken van kledingstukken en dergelijke.

27. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie door eventueel maatregelen te treffen.

28. De organisatie behoud zich het recht voor om bezoekers van het evenement de toegang te ontzeggen, dan wel van het terrein te verwijderen.

29. Op het terrein is videobewaking aanwezig.

30. Het is verboden om in de tent te roken.

31. Het is verboden voor personen onder de 18 jaar om alcoholische dranken te nuttigen op of in de buurt van het evenemententerrein.

32. Bij het niet instemmen van de bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd.

33. Bij binnenkomst dienen personen onder de 18 jaar een alcohol test af te leggen, indien blijkt dat er alcohol is genuttigd wordt de toegang tot het terrein ontzegt en ben je het geld voor je aan gekochte kaartje kwijt.

34. Personen onder de 18 jaar die betrapt worden op het nuttigen van alcoholische dranken worden van het terrein verwijderd.

35. Personen onder de 18 jaar die in mogelijke dronkenschap op het festival terrein verkeren dienen een alcohol test te ondergaan en worden bij een positief resultaat van het terrein verwijderd.